Tư tưởng Hồ Chí Minh – kim chỉ nam cho các mặt công tác Công an

      Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam. Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tư tưởng và những lời dạy quý báu, đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, vô giá.


16:05 18/5/2022
651

Tag:


BÌNH LUẬN