Những luận điệu sai lệch, chống phá Hội nghị Trung ương 5

      Lợi dụng việc Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, các đối tượng xấu đã tung ra nhiều thông tin, luận điệu sai trái, tiêu cực nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước, gây phân tâm trong dư luận.


16:05 18/5/2022
830BÌNH LUẬN