Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

      Căn cứ Quyết định số 3796 /QĐ-T01-HC ngày 10/6/2022 của Giám đốc Học viện An ninh nhân dân về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, Học viện An ninh nhân dân thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện đấu giá bán thanh lý tài sản như sau:


17:06 10/6/2022
631BÌNH LUẬN