Quốc hội thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

      Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 có bố cục gồm 4 Điều với các nội dung chủ yếu về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và việc tổ chức thực hiện.


14:06 15/6/2022
327

Tag:


BÌNH LUẬN