Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2022

      Căn cứ Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư 23/2021/TT-GDĐT ngày 30/8/2021 ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an, Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2022 như sau:


09:07 22/7/2022
9812BÌNH LUẬN