Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

      Tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị Khóa XIII, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã báo cáo đầy đủ về các nội dung cơ bản của Nghị quyết.


14:09 09/9/2022
731BÌNH LUẬN