Thông báo Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

      Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được của 9 tháng năm 2022.


10:10 10/10/2022
327

Tag:


BÌNH LUẬN