Học viện An ninh nhân dân tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Đặc trưng của Cách mạng công nghiệp 4.0 và trách nhiệm của người lãnh đạo, quản lý”

      Thực hiện chương trình công tác năm học và kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho lãnh đạo cấp phòng năm 2022, ngày 08/12/2022, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Đặc trưng của Cách mạng công nghiệp 4.0 và trách nhiệm của người lãnh đạo, quản lý”.


09:12 09/12/2022
1190BÌNH LUẬN