Ra mắt sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

      Ngày 2/2, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp với NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tiêu đề “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.


08:02 03/2/2023
314BÌNH LUẬN