Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước

      Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.


08:03 02/3/2023
142

Tag:


BÌNH LUẬN