Đặt lợi ích quốc gia lên trước hết và trên hết, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế

      Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý Trưởng các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt động cần phải đặt lợi ích quốc gia lên trước hết và trên hết trên cơ sở tôn trọng luật pháp.


00:03 14/3/2023
614BÌNH LUẬN