Đoàn kiểm tra chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân

      Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân, ngày 14/3/2023, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) đã tổ chức công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra đối với Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân (ANND).


15:03 17/3/2023
1495BÌNH LUẬN