Đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại Giao giảng bài tại Học viện An ninh nhân dân

      Ngày 24/3/2023, tại Học viện An ninh nhân dân, đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao giảng bài cho lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho cục trưởng, giám đốc và tương đương trong Công an nhân dân năm 2023.chuyên đề “Chính sách của một số nước lớn với Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự”.


13:03 24/3/2023
421BÌNH LUẬN