Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an giảng bài tại Học viện An ninh nhân dân

      Ngày 29/3/2023, tại Học viện An ninh nhân dân, Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an giảng bài cho lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho cục trưởng, giám đốc và tương đương trong Công an nhân dân 2023 với chuyên đề “Tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay”.


15:03 30/3/2023
1429BÌNH LUẬN