Lại những luận điệu sai trái về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”

      Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng việc các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng để tung ra luận điệu sai trái, xuyên tạc trên các phương tiện truyền thông xã hội.


10:04 10/4/2023
502BÌNH LUẬN