Các nội dung mới trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ

      Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ; các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về TTATGT đường bộ.


10:04 10/4/2023
200

Tag:


BÌNH LUẬN