Thẩm tra dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

      Việc thống nhất lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở không làm tăng số lượng người tham gia hoạt động, không làm tăng chi ngân sách và góp phần kiện toàn, tinh gọn đầu mối; cắt bỏ được các khoản chi hỗ trợ cho nhiều lực lượng hiện nay đang tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.


14:04 11/4/2023
423BÌNH LUẬN