Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2023

      Sách là giá trị tinh thần vô cùng quan trọng trong đời sống của con người, là kho tàng tri thức vô tận. Văn hóa đọc là một trong những truyền thống tốt đẹp cần được phát huy để phát triển bền vững. Trước xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các loại hình truyền tải thông tin ngày càng phong phú, đa dạng, việc đọc sách và phát triển Văn hóa đọc luôn được chú trọng, nhất là trong môi trường giáo dục và đào tạo.


11:04 18/4/2023
746BÌNH LUẬN